สมาคมการยศาสตร์ไทย (สกท) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 ในลักษณะขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สมาคมเริ่มจากนักวิชาการที่มีความสนใจในงานด้านการยศาสตร์จำนวน 9 ท่าน ซึ่งปัจจุบันมีสมาคมตลลอดชีพจำนวน 100 คน เป้าหมายสำคัญของสมาคมคือการพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการยศาสตร์เพืื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ สมาคมได้จัดอบคมเผยแพร่ความรู้ทางด้านการยศาสตร์ให้กับภาคอุตสาหกรรมในลักษณะของ inhouse training มากกว่า 50 หน่วยงาน ปัจจุบันสมาคมได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนทางด้านนี้ โดยร่วมจัดสร้างเป็นเครือข่ายประกอบด้วย 15 มหาวิทาลัย และได้ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระที่ดูแลงานด้านความปลอดภัยของประเทศ

The Ergonomics Society of Thailand (EST) was established in 2001 and registered as a nonprofit organization. The society was started up by 9 persons interested in ergonomics. They would like to promote ergonomics knowledge to others around the country. The main objective of the society is to increase quality of life and human well-being. We now succeed more than 50 training courses in different companies. We currently have the national ergonomics network consisting of 15 universities, a public organization and a government organization working together.